V druhom kvartáli roku 2021 bolo vydané Metodické usmernenie k zabezpečovaniu nákupu produktov a služieb spoločnosti Talend, ktoré je v súlade s uzatvorenou centrálnou rámcovou dohodou „Centrálne obstarávanie licencií a licenčnej podpory pre vybrané služby PaaS vládneho cloudu” https://crz.gov.sk/zmluva/5666574/ (ďalej v texte len ako „Centrálna rámcová dohoda“ alebo „CRD“). CRD upravuje postup ministerstva, iného orgánu štátnej správy, orgánu verejnej správy, samosprávy alebo iného správcu kapitoly štátneho rozpočtu.

Metodické usmernenie upravuje postavenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej v texte len ako „MIRRI“) ako gestora licenčnej politiky štátu a procesný postup MIRRI vo veci vybavovania žiadostí o pridelenie licencií a licenčnej podpory pre vybrané služby PaaS vládneho cloudu.

Zároveň metodické usmernenie pokrýva procesný postup obstarávania nových licencií s výnimkou zabezpečenia prevádzky a konfigurácie PaaS služieb.

V rámci dopytových výziev OPII 2018/7/3-DOP - "Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ a OPII 2019/7/6-DOP - "Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ bola možnosť využiť MDM riešenie pre zabezpečenie systematického manažmentu údajov v organizácií (licencie Talend - PaaS služby vládneho cloudu). V roku 2019 došlo ku zmene licenčnej politiky.

Jednotlivé organizácie, ktoré chcú používať licencie Talend žiadame vyplniť excel (https://docs.google.com/spreadsheets/d/119ujNodaK2jWZkvecga5MrpMJWnUIEAq-HWaKIJ8tKs/edit#gid=382007705 ) pre správne namapovanie definovanej funkčnosti na licencie. V dokument je uvedená nie len funkcionalita, ale aj požadovaná konfigurácia licencií pre vytvorenie špecifického prostredia.

Na presné zabezpečenie prevádzky a konfigurácie PaaS služieb žiadame všetky inštitúcie, ktoré majú v pláne realizovať projekt zameraný na manažment údajov a chcú využívať ponúkané služby, aby postupovali podľa krokov uvedených nižšie:

  1. Oboznámiť sa so základmi high-level infraštruktúry Vládneho cloudu a poskytovaných služieb IaaS, PaaS a SaaS.
  2. Určiť množstvo požadovaných zdrojov projektu vyskladaním virtuálnych serverov z dokumentu (Katalóg vládnych cloudových služieb v2.0).
  3. Špecifikovať požiadavky žiadateľa (Tenanta), pre infraštruktúru budovaného alebo rozvíjaného diela (topológia diela, definovanie prostredí dev, test, prod, definovanie potreby HA, odhad výkonu (počty volaní), atď.).
  4. Vyplniť excel „Dokumentacia_projektu_gcloud_2021“ pre definovanie požadovaných zdrojov, vrstiev, virtuálnych zdrojov, komunikačných parametrov, pravidiel pre firewall atď.
  5. Zaslať vyplnený excel na prevádzkovateľa Vládneho cloudu na emailovú adresu cloudinfo@minv.skso žiadosťou o posúdenie požiadaviek na zdroje. Pre efektívnosť odporúčame poslať dopredu aj zoznam tém a otázok, ktoré sa budú riešiť na stretnutí a stručný popis projektu. Na tomto stretnutí sa prevádzkovateľ a tenant dohodnú taktiež na zmluve, ak ešte nebola podpísaná.
  6. Ďalší postup je pre každého záujemcu o využívanie služieb Vládneho cloudu individuálny a bude dohodnutý na pracovnom stretnutí (prezenčne alebo online). Zahŕňa riešenie technických otázok, optimalizáciu projektu pre Vládny cloud, podrobnejšie vysvetlenie informácii o Vládnom cloude zo strany prevádzkovateľa, schválenie alebo zamietnutie projektu zo strany prevádzkovateľa atď.
  7. Po akceptácii definovaných zdrojov Ministerstvom vnútra SR pri vytváraní projektu vo Vládnom cloude je následne potrebné požiadavky s alokáciou zdrojov a topológiou zaslať na dátovú kanceláriu (juraj.paulen@mirri.gov.sk), ktorá v spolupráci s dodávateľom licencií konkretizuje presný počet a typ licencií, špecifikáciu prostredia, vlastná alebo zdieľané prostredie vyplývajúc z povahy a rozsahu diela.
  8. Po schválení požiadaviek žiadateľa Dátovou kanceláriou (MIRRI), budú požiadavky postúpené na Oddelenie pre správu licencií a centralizované obstarávanie IT komodít (MIRRI), ktoré vyhodnocuje čerpanie CRD z pohľadu finančného rámca zmluvy, počtu a typu licencií a/alebo služieb licenčnej podpory.
  9. Žiadateľ pre prístup do siete Govnet za účelom vytvorenie projektu vo vládnom cloude musí mať vytvorené VPN prístupy, o ktoré zažiada prostredníctvom mailu pazitka@mirri.gov.sk.
  10. Po sprístupnení prostredia je v aplikácií CSP potrebné vytvoriť projekt (pracovníkom NASES-u pre projekty MIRRI alebo konkrétnym dodávateľom diela Žiadateľa) so schválenou konfiguráciou Ministerstva vnútra SR.
  11. Obstaranie nových licencií a ich využívanie je podmienené podpisom Dohody o pristúpení k CRD (ďalej len „Dohoda o pristúpení”). Proces obstarávania licencií je podrobne popísaný v metodickom usmernení