V tabuľke sa nachádza finálny zoznam datasetov publikačného minima štátnej správy, ktorý sme pripravili po zapracovaní všetkých došlých pripomienok od Dátových kurátorov a odbornej verejnosti.

Vzhľadom na pripomienky a možnosti praktickej realizácie, datasety budú povinne zverejňované postupne vo fázach - v priloženej tabuľke sú zelenou farbou označené datasety, ktoré je odporúčané zverejňovať v predpísanej štruktúre v prvej fáze - v roku 2021. Neskoršie fázy budú naplánované v spolupráci s Vami po získaní praktických skúseností z prvej fázy.

Zodpovedajúca vyhláška, ktorou sa ustanovuje tento rozsah publikačného minima štátnej správy, nadobudne účinnosť súčasne s účinnosťou navrhovaného zákona o údajoch, pričom podľa aktuálneho návrhu je to k 1.7.2021. Podmienkou je teda prijatie zákona o údajoch a až od tohto momentu vznikne aj povinnosť predmetné datasety 1. fázy zverejňovať.

Publikačné minimum orgánov štátnej správy je reprezentované v rôznych dátových formátoch. Na základe strategickej priority Otvorené údaje https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2018/10/SP_Otvorene_udaje_schvalena-2.pdf je preferovaný formát RDF (najvyšší stupeň interoperability a strojovej spracovateľnosti). I keď táto povinnosť patrí jednotlivým Orgánom verejnej moci, vzhľadom na chýbajúcu softvérovú podporu Centrálna dátová kancelária poskytutne maximálnu súčinnosť pri tvorbe tohto formátu. V súčasnosti preto stačí mať CSV formát daného datasetu v predpísanej zverejnenej forme a v spolupráci s Centrálnou dátovou kanceláriou bude dané RDF vytvorené.

Štandardy pre publikovanie datasetov publikačného minima sú zverejnené na MetaIS: https://metais.vicepremier.gov.sk/publicspace?pageId=64716866 a sú formálne definované množinou katalógov, obsahujúcich množinu datasetov reprezentovaných v rôznych základných  distribúciach, tj. RDF/TTL, RDF/XML, JSON, CSV, ODS, XLSX (pozn. formáty pre jednotlivé datasety sa dopĺňajú priebežne). Výhodou formátu RDF je, že používa globálne identifikátory registrované v MetaIS na identifikáciu entít naprieč všetkým ISVS a na definovanie významu Centrálny dátový model údajov verejnej správy, ktorý je zverejnený tu: https://metais.vicepremier.gov.sk/publicspace?pageId=24510900 . Pre efektívnejšiu prácu s Centrálnym modelom, aj ten je reprezentovaný v rôznych distrubúciach a rovnako v súčasnosti prebieha pripomienkovanie jeho novej verzie 1.2.

Doplňujúca informácia: Uvedené štandardy sú priebežne dopĺňané, publikované v stave - otvorené na pripomienkovanie. Štandardy sú neúplné, ale konzistentné.

Pre technické otázky súvisiace so štruktúrou datasetu, identifikáciou entitít URI identifikátormi, technické otázky, resp. pripomienky k RDF formátu pošlite svoj podnet prosím na marketa.simoni@vicepremier.gov.sk a miroslav.liska@vicepremier.gov.sk.