Úlohy SAAP - Uznesenie vlády SR č.346/2017
P.č. Opatrenie Zodpovedný subjektSpolupracujúci subjektTermín splnenia
B.1Vypracovať podrobný metodický pokyn k výnosu o štandardoch, týkajúci sa tvorby a zverejňovania otvorených údajov, obsahujúci vzorové príklady, ktorý dostatočne vysvetlí zásady publikovania datasetov, vrátane metodiky vyhodnotenia “Open Data Ready“ inštitúcie verejnej správy, metodiky pre vytváranie metadát a popisovanie datasetov, metodiky pre vytvorenie dátového inventára a metodiky pre vytvorenie katalógu otvorených údajov a ich prepojenosť na centrálny model verejnej správy vyjadrený ontológiami.

Dodatok č.1 k metodickému pokynu k výnosu o štandardoch

ÚPPV SR IaIÚV SR, ÚSVROS31.12.2017
B.2Vypracovať a následne zabezpečiť, aby bol povinne používaný licenčný rámec pre otvorené údaje verejnej správy SR (prostredníctvom nasledovných plánovaných úrovní: licenčný rámec musí byť deklarovaný v novom zákone o údajoch, detaily licenčného rámca budú vo výnose o štandardoch ISVS a spôsob aplikácie licenčného rámca v metodickom usmernení "Ako publikovať otvorené údaje").ÚPPV SR IaIÚV SR, ÚSVROS1.1.2018
B.3Zabezpečiť ochranu dôverných štatistických údajov v datasetoch v súlade s platnou legislatívou.Povinné osoby-31.12.2017 a priebežne
B.4V sporných prípadoch konzultovať nutnú mieru ochrany dôverných štatistických údajov a osobných údaPovinné osoby-Priebežne
B.5Vytvoriť medzirezortnú pracovnú skupinu pre zabezpečenie podpory sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy SR.-ÚPPV SR IaI31.7.2017
B.6Zabezpečiť organizovanie hackhatonov, súťaží a školení s cieľom zatiahnutia verejnosti do aktivít portálu pre otvorené údaje a iniciovanie štartu podnikateľských aktivít občanov v oblasti služieb súvisiacich s otvorenými údajmi, s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta.ÚV SRPovinné osobyPriebežne
B.7Zriadiť diskusné fórum ku každému datasetu na portáli data.gov.sk a zabezpečiť aktívnu odozvu dátových kurátorov a majiteľov dát na podnety uvedené v diskusnom fóre.ÚV SRPovinné osoby31.12.2017 a priebežne
B.8Zabezpečiť pre inštitúcie verejnej správy SR možnosť realizácie projektov umožňujúcich zvýšenie kvality poskytovaných otvorených údajov, prostredníctvom nástrojov na podporu používania centrálneho modelu údajov na úrovni obsahu datasetov a pripravenosť na naplnenie cieľov Stratégie a akčného plánu sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy.ÚPPV SR IaI, MV SRÚV SRPriebežne
B.9Zaistiť aplikáciu ontológií a jednoznačných referencovateľných identifikátorov na zverejnených údajoch, pre všetky novo vypublikované datasety.ÚPPV SR IaIÚV SR31.12.2017 a priebežne
B.10Pri dátových identifikátoroch povinnosť využívať údaje a jednoznačné referencovateľné identifikátory referenčných údajov a základných číselníkov registrovaných v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy za účelom zvyšovania kvality údajov.Povinné osoby-31.12.2017 a priebežne
B.11Zabezpečiť vytvorenie informácie o každom datasete a zaznamenať ich podľa požiadaviek štandardného formátu metadát národného portálu pre otvorené údaje, ktorý je rozšírený oproti štandardom IT.Povinné osoby-31.12.2017 a priebežne
B.12Navrhnúť metodiku k časovému harmonogramu vytvárania a sprístupňovania datasetov.ÚV SRPovinné osoby30.9.2017
B.13Vypracovať časový harmonogram vytvárania a sprístupňovania datasetov.Povinné osobyÚPPV SR IaI, ÚV SR31.12. každoročne
B.14Vykonať dátový audit.ÚV SRPovinné osoby31.3.2018
B.15Vypracovať analýzu stavu v oblasti dátových kurátorov v rámci inštitúcií verejnej správy SR s návrhom na personálne a finančné zabezpečenie ich činnosti a so špecifickým zameraním na riešenie obmedzených kapacitných a finančných zdrojov ostatných ústredných orgánov štátnej správy.ÚPPV SR IaIÚV SR, Povinné osoby30.11.2017
B.16Vytvoriť rolu “dátového kurátora”, ktorý bude v inštitúcii kontaktným zamestnancom a bude koordinovať a zabezpečovať činnosti súvisiace s otvorenými údajmi a vystavovaním datasetov. V rámci samosprávy sa odporúča vytvoriť rolu dátového kurátora pre samosprávy v rámci združenia ZMOS a/alebo združenia DEUS. V rámci ostatných ústredných orgánov štátnej správy s obmedzenými kapacitami a finančnými zdrojmi sa odporúča využiť možnosť zabezpečenia dátového kurátora prostredníctvom externých zdrojov, financovaných z príslušných operačných programov EŠIF alebo prostredníctvom zdieľaných kapacít iného ústredného orgánu štátnej správy v súlade so závermi analýzy v oblasti dátových kurátorov v rámci inšitúcií verejnej správy.Povinné osoby-31.3.2018
B.17Vymenovať hlavného dátového kurátora pre otvorené údaje verejnej správy SR.ÚPPV SR IaIÚV SR31.3.2018
B.18Vytvoriť dátový inventár a vytvoriť katalóg otvorených údajov podľa metodiky.

Informácia k plneniu úlohy B18

Povinné osobyÚV SR30.6.2018

odklad: 30.6.2019

B.19Zverejniť a sprístupniť katalóg na portáli data.gov.sk, aby záujemcovia vedeli, aké údaje a v ktorej inštitúcii verejnej správy SR sú k dispozícii a mohli ich žiadať podľa zákona o slobode informácií.

Informácia k plneniu úlohy B19

ÚV SRPovinné osoby30.6.2018

odklad: 30.6.2019

B.20Vytvoriť katalóg, ktorý bude obsahovať metadáta o všetkých existujúcich údajoch inštitúcie, vrátane tých ktoré nie sú publikované, s výnimkou tých údajov, ktoré sú utajené alebo inak chránené alebo ich publikovanie alebo sprístupnenie je obmedzené osobitnými predpismi.

Informácia k plneniu úlohy B20

Povinné osobyÚV SR30.6.2018

odklad: 30.6.2019

B.21Participatívnym spôsobom v spolupráci s odbornou verejnosťou vypracovať a zverejniť analýzu možnosti poskytovania nadstavbových služieb pre používateľov otvorených údajov a vypracovať zoznam týchto služieb.ÚV SRPovinné osoby31.12.2017
B.22Pripraviť a publikovať vzorové zmluvné podmienky nadstavbových služieb pre používateľov otvorených údajov na portáli data.gov.sk.ÚV SRPovinné osobyodklad 31.12.2019
B.23Zabezpečiť prípravu, realizáciu a poskytovanie dodatočnej služby autorizovaných datasetov verejnej správy SR.ÚV SRPovinné osobyodklad 31.12.2019
B.24Zaviesť povinnosť formátu definovaného otvoreným štandardom pre metadáta datasetu.ÚPPV SR IaI-31.12.2017
B.25Zaviesť povinnosť publikovania s otvorenou licenciou pre metadáta datasetu.ÚPPV SR IaI-31.12.2017
B.26Zaviesť povinnosť ukladania všetkých metadát datasetov na portáli data.gov.sk.ÚPPV SR IaI-31.12.2017
B.27Popisovať metadátami vysokej kvality každý publikovaný dataset otvorených údajov.Povinné osoby-31.03.2018 a priebežne
B.28Sprístupňovať datasety s otvorenými údajmi v minimálnej kvalite úrovne 4 v zmysle štandardov ISVS.Povinné osoby-31.03.2018 a priebežne
B.29Prevádzkovať centrálne technické komponenty a prostriedky na trvalé sprístupňovanie otvorených údajov verejnej správy SR pre inštitúcie verejnej správy SR.ÚV SR-Priebežne
B.30Zabezpečiť ďalší rozvoj centrálnych technických komponentov a prostriedkov na trvalé sprístupňovanie otvorených údajov verejnej správy SR.ÚV SR-31.12.2020 a priebežne
B.31V rámci portálu data.gov.sk vytvoriť prostredie pre získanie spätnej väzby od používateľov datasetov, napr. prostredníctvom sociálnych sietí a zabezpečiť personálne kapacity na komunikáciu s používateľmi.ÚV SR-31.03.2018 a priebežne