Plánované výstupy pre NKIVS
Zlepšíme dostupnosť údajov verejnej správy vo forme otvorených údajov
Všetky údaje verejnej správy, ktoré nepodliehajú utajeniu alebo neobsahujú citlivé alebo osobné údaje zverejníme ako otvorené údaje, prostredníctvom verejne prístupných rozhraní, ktoré umožnia ich strojové spracovanie na ich ďalšie voľné použitie. Za cieľový termín zverejnenia údajov je možné považovať rok 2020.
UkazovateľVýchodiskoCieľová hodnota
VýsledokPočet stiahnutí otvorených dát (ide o stiahnutie datasetov cez katalóg otvorených dát aplikáciami alebo používateľmi)5 000950 000
Počet aplikácií, ktoré kreatívne využívajú otvorené dáta a otvorené API200
VýstupPodiel inštitúcií verejnej správy, ktoré publikujú otvorené dáta99.9 %
Podiel dát publikovaných ako otvorené dáta98%
Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie70%
Podiel informačných systémov verejnej správy, ktoré poskytujú otvorené API99.9 %