Metodické usmernenie pre overovanie si bezúhonnosti, vlastníctva k nehnuteľnosti, alebo stavu podnikateľského subjektu prostredníctvom portálu Over Si pre pracovníkov verejnej správy:

Začíname:

Skratky:

 1. OVM – orgán verejnej moci
 2. Govnet – zabezpečená štátna sieť spravovaná Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické systémy
 3. Finet – zabezpečená štátna sieť spravovaná DataCentrom
 4. eID – elektronický občiansky preukaz
 5. ÚPPVII – Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
 6. DIZ – Dohoda o integračnom zámere
 7. DOPU – Dohoda o poskytovaní údajov
 8. OR SR – Obchodný register
 9. ŽR SR – Živnostenský register
 10. LV – List vlastníctva
 11. RT – Register trestov
 12. IS CSRÚ – Jednotná integračná platforma (informačný systém centrálnej správy referenčných údajov)
 13. IS EOO – informačný systém evidencie odsúdených osôb
 14. IS DCOM – informačný systém dátového centra miest a obcí
 15. IS RPO – informačný systém registra právnických osôb

Zákon proti byrokracii – fakty

 • Odstraňuje povinnosť žiadať prílohy výpisov z obchodného a živnostenského registra a katastra nehnuteľností k žiadostiam v rôznych konaniach od 1.9.2018 a registra trestov od 1.1.2019.
 • Zavádza povinnosť žiadať údaje potrebné pre vyžiadanie týchto príloh za občana a podnikateľa.
 • Zavádza povinnosť overiť si skutočnosti ako bezúhonnosť vlastníctvo, či stav podnikateľa v existujúcich informačných systémoch štátnej správy za občana a podnikateľa.

Zákon dôležité termíny

 • 25.7.2018 – 20.8.2018 – Pripravenosť OVM. Priebeh školení a individuálneho poradenstva.
 • 1.9.2018 – Účinnosť zákona pre odstránenie povinnosti žiadať výpisy z Obchodného registra a Živnostenského registra a katastra nehnuteľností.
 • 1.1.2019 – Účinnosť zákona pre odstránenie povinnosti žiadať výpisy z registra trestov.

Technické riešenie

Portál bude umiestnený na adrese oversi.gov.sk a dostupný v produkčnej verzii v auguste 2018. Pristupovať do portálu budú môcť všetci pracovníci verejnej správy, ktorí majú zákonný nárok overovať si skutočnosti o bezúhonnosti, či o vlastníctve nehnuteľnosti alebo o aktuálnom stave podnikateľa – fyzickej / právnickej osoby. Do portálu budú môcť pracovníci verejnej správy pristupovať pomocou vopred zriadených prihlasovacích účtov v zabezpečených sieťach GovNet, Finnet a pod., prípadne prostredníctvom svojho eID v sieti internet.

Prístupové údaje

Pristupovať do portálu budú používatelia v troch rolách a s rôznymi právami na spomínané dokumenty.

Role:

 1. Super Administrátor – zriaďuje prístupy pre Garantov z jednotlivých OVM. V tomto prípade je to kancelária riadenia IT projektov a technickej podpory priamo z Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Kontaktnou osobou pre túto agendu je riaditeľ Ing. Ján Bačko jan.backo@vicepremier.gov.sk
 2. Garanti – zriaďujú prístupy, prideľujú práva jednotlivým pracovníkom OVM a odsúhlasujú / nastavujú účely žiadania spomínaných výpisov pre svoje OVM. Vedúci OVM určí, kto bude garantom, prípadne viacerými garantmi (pre rôzne agendy) za jeho OVM. ÚPPVII týmto garantom následne poskytne proaktívnu podporu vo forme školení, príručiek, pomoci s nastavením používateľov (automatickým importom v prípade veľkého množstva používateľov), osobných návštev a individuálnej starostlivosti.
 3. Žiadatelia výpisov (Používatelia) – pracovníci verejnej správy, ktorí vykonávajú agendu správneho konania so spracovaním údajov zo spomínaných výpisov. ÚPPVII poskytne týmto pracovníkom proaktívnu podporu vo forme dištančných školení so simulovanými prostrediami na testovanie agend, príručky v elektronickej a printovej forme, informačnú webstránku s metodickými usmerneniami stopbyrokracii.sk

Školenia

 1. Spôsoby školení:
  1. Prezenčné školenia pre Garantov – cieľom školenia bude urobiť praktický tréning správy používateľov v simulovanom prostredí s metodickými pokynmi a procesným scenárom, za pomoci používateľskej príručky. Výsledkom školenia bude certifikát na základe splnených úloh a odznak bojovníka proti byrokracii.
  2. Dištančné školenia pre Používateľov – cieľom školenia bude urobiť praktický tréning žiadania a obdržania jednotlivých výpisov v simulovanom prostredí s metodickými pokynmi a procesným video návodom. Výsledkom školenia bude certifikát na základe splnených úloh a odznak bojovníka proti byrokracii.
  3. Ako doplnok ku školeniam, hodláme distribuovať tlačené ako aj digitálne používateľské príručky pre každého Garanta a Používateľa.

Termíny a prihlasovanie sa na školenia

 1. Termíny a možnosti prihlasovania sa na prezenčné školenia môžete nájsť na tomto linku: http://csru.ccv.upjs.sk
 2. Termíny a možnosti prihlasovania sa na dištančné školenia môžete nájsť na tomto linku: http://csru.ccv.upjs.sk

Online pomocník

http://datalab.yamami.sk/ – pripravili sme webstránku stopbyrokracii.sk, na ktorej nájdete všetky informácie k metodikám, školeniam, linky na technické riešenia a kontakty na podporné centrum

Zmluvné vzťahy

 1. DIZ – Dohodu o integračnom zámere v prípade portálu Over Si je povinný mať podpísanú prevádzkovateľ informačného systému so zdrojovými dátami, v tomto prípade Štatistický úrad SR (IS RPO), Úrad geodézie kartografie a katastra (IS ESKN), Generálna prokuratúra SR (IS EOO) a prevádzkovateľ informačného systému konzumujúci alebo sprostredkujúci tieto údaje, v tomto prípade sprostredkujúcim Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (IS CSRÚ) a DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (IS DCOM).
 2. DOPU – Dohoda o poskytovaní údajov slúži ako formálny dokument medzi poskytovateľom údajov a konzumentom údajov. V tomto prípade DOPU podpisuje ÚPPVII ako sprostredkovateľ údajov so všetkými stranami. ÚPPVII však našiel zákonný spôsob ako tieto zmluvné strany zaviazať pomocou hromadnej deklarácie. Pre aplikáciu nového spôsobu do praxe pripravujeme potvrdenie o konzumovaní údajov pri prvom vstupe do portálu ako potvrdenie o konzumovaní údajov a pripísaní inštitúcie do hromadného zoznamu (príloha pre DOPU). Všetky vzorové prípady a zoznam bude náš úrad postupne zverejňovať na webstránke www.stopbyrorkacii.sk

Úprava metodík – odporúčania

 1. Zmena formulárov – nakoľko zákonom proti byrokracii rušíme povinnosť predkladať prílohy vo forme výpisov z registra trestov, výpisov z listu vlastníctva, výpisov z ORSR a ŽRSR a zavádzame povinnosť predkladať údaje potrebné na zabezpečenie týchto výpisov zamestnancami verejnej správy.
 2. Bude potrebné upraviť existujúce formuláre žiadostí v správnych alebo iných konaniach a doplniť ich o chýbajúce údaje, ktoré pracovník potrebuje od občana / podnikateľa pre zabezpečenie výpisu.

Povinné údaje:

Pre vyžiadanie výpisov z ORSR a ŽRSR :

 • IČO

Pre vyžiadanie výpisov z Katastra nehnuteľností a teda listov vlastníctva sú potrebné údaje na základe vyhlášky č. 461/2009 §60 odsek 3:

 • V žiadosti o výpis alebo kópiu sa uvedie predmet žiadosti, názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva. Ak vzniknú nejasnosti, správa katastra vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti.

Pre vyžiadanie výpisu z registra trestov sú potrebné údaje na základe zákona o registri trestov 330/2007 Z.z. §10 odsek 4:

 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka
 • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
 • štátne občianstvo
 • pohlavie
 • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Zmena na webových sídlach – Zmenené formuláre pre žiadosti odporúčame zmeniť aj na webových sídlach a tiež vymazať z povinných príloh spomínané výpisy. Uvádzame aj príklad:

Podpora

Náš úrad hodlá zriadiť call-centrum pre plnú podporu v prevádzke, kontakty na toto call centrum budú uvedené na webstránke www.stopbyrokracii.sk. Počas letných mesiacov júl a august 2018 sme pre vás pripravili kontaktný bod:

E-mail: stopbyrokracii@vicepremier.gov.sk