Na Slovensku bol zriadený centrálny katalóg otvorených údajov data.gov.sk. V tomto katalógu
nájdete publikované také údaje, ktoré jednotlivé rezorty zverejňujú. Tieto dáta sú voľne prístupné
bez registrácie a v tzv. strojovo spracovateľňom formáte (napr. formát csv, xml,...)