Ciele pre rok 2020

Dátová kancelária vytvorila počas minulého roka v spolupráci s dodávateľmi základné dokumenty (https://datalab.digital/dokumenty/) a v roku 2020 nastal čas na ich praktické uvedenie do života. Kolegovia zodpovední za jednotlivé témy majú pripravený postup krokov implementácie, pričom pracovné skupiny budú zahrnuté do celého procesu, aby sa zabezpečila čo najväčšia transparentnosť a akceptovateľnosť našich cieľov.

Moje údaje

Z pohľadu témy Moje údaje je kľúčové spustenie projektu Rozvoja platformy integrácie údajov (ďalej len cIP) a manažmentu osobných údajov. Najmä časť moU sa zaoberá časťou služby Moje údaje. Projekt zabezpečí koncové služby a na ich úspešnú implementáciu musia byť súčasne splnené dve neodmysliteľné časti, a to definovanie technických náležitostí pre službu a splnenie legislatívnych požiadaviek.

Otvorené údaje

V roku 2020 pripravujeme prvý hackathon, aby sme podporili aj tvorbu aplikácií využívajúcich zverejnené otvorené údaje. V súčasnosti sú totiž na stránke https://data.gov.sk/apps zaregistrované iba štyri aplikácie, čo nepreukazuje taký prínos otvorených údajov na slovensku, aký význam sa im pripisuje medzinárodne. Týmito aj ďalšími našimi aktivitami chceme, aj s vašou pomocou, napomôcť aj plneniu ambicióznych cieľov a úloh, ktoré verejná správa v oblasti otvorených údajov má. V prvom rade sú to merateľné ukazovatele národnej koncepcie informatizácie verejnej správy: Ďalej ide o aj o úlohy z uznesení Vlády SR, najmä z akčných plánov oGp a stratégie a akčného plánu sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy, ktoré vláda uložila rezortom na realizáciu. ich zoznam sme pripravili a zverejnili tu: https:// datalab.digital/verejna-sprava/otvorene-udaje-verejnej-spravy/Veríme, že rozbehnutím uvedených aktivít, ich spoločnou realizáciou a napĺňaním očakávaných cieľov a výstupov súčasne napomôžeme vrátiť Slovensko späť medzi elitu krajín v oblasti otvorených údajov.

Referenčné údaje

Základné číselníky

V roku 2020 plánujeme ďalej pokračovať v rozširovaní skupiny základných číselníkov aj v spojitosti so zaraďovaním ďalších číselníkov do IS CSRU.

Dátová kvalita

Legislatíva