Národný projekt centrálna integračná platforma (ďalej len CIP) rozvíja Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov (ďalej IS CSRÚ) o nové funkcionality. Úlohou IS CSRÚ v elektronizácii verejnej správy SR je poskytovať integrovaným systémom prístup k referenčným údajom a základným číselníkom. Momentálne je do IS CSRÚ zapojených viac ako 20 inštitúcii verejnej správy a v rámci súvisiaceho projektu Dátová integrácia sa zapojí ďalších viac ako 50 inštitúcií, ktorý je od svojho vzniku postavený na Open sourcovom riešení na platforme Talend a jeho funkcionalita je primárne určená pre obsluhu dátového toku od registra do konania (“jeden-krát a dosť”) a stotožnenia údajov pre účel referencovania. Táto platforma, je ďalej na potreby MIRRI SR upravovaná a vyvíjaná. Projekt CIP nadväzuje na použitú technológiu z dôvodu interoperability a nepotrebnosti vyvíjania nových transformácií. Modernizáciou a rozšírením funkcionality IS CSRÚ sa posilní už spomínaný princíp „jedenkrát a dosť“ a výrazne tak napomôže zníženiu byrokracie.

Má preto zmysel uvažovať o funkčnom rozvoji a posunutí riešenia na novú úroveň, aby dokázalo plnohodnotne zastávať úlohu Modulu procesnej integrácie a integrácie údajov, podľa platnej legislatívy (Zákon č. 305/2013 Z. z, § 10, odsek 11, body e a f):

 • integráciu údajov, synchronizáciu údajov pri referencovaní a jednotný spôsob poskytovania údajov z informačných systémov v správe orgánov verejnej moci, najmä z referenčných registrov a základných číselníkov,
 • evidenciu oprávnení na získavanie dokumentov a údajov.

Prostredníctvom platformy integrácie budú údajov tak budú zdieľané údaje pre potrebu „jeden-krát a dosť „a to ako konzumovanie údajov potrebných pre konanie ako aj distribúcia údajov vzniknutých z konania ako predpoklad proaktívnych služieb.

Platforma bude taktiež podporovať zdieľanie údajov, ktoré potrebujú inštitúcie verejnej správy a nemusia priamo súvisieť s princípom „jeden-krát a dosť“ (napríklad objekty evidencie zbierané CKO pre procesy kontroly – takzvaná karta účastníka). Vyhlásenie údaja za referenčný zavádza povinnosť pristupovať k nemu prostredníctvom platformy integrácie údajov. Ak údaj nie je referenčný, môže byť zdieľaný rovnakým spôsobom ako údaj referenčný.

Našim záujmom je aby centrálna integračná platforma naplnila požiadavky na univerzálne a otvorené riešenie a zároveň priniesla maximálne benefity pre zapojené subjekty. Za týmto účelom sme navrhli nové služby, ktoré dokážu výrazne zlepšiť možnosti prístupu do platformy a samotné používanie údajov. Nové riešenie môže poskytnúť nové služby pre:

 • Cieľovú skupinu občania a podnikatelia: je potrebné podporiť lepšie využitie integrovaných dát v reálnych životných situáciách občanov a podnikateľov.
 • Cieľovú skupinu inštitúcie (konzumenti a poskytovatelia dát): Lepšie využitie integrovaných dát v reálnych životných situáciách občanov a podnikateľov

Novú navrhovanú funkcionalitu môžeme vnímať ako služby pre používateľov platformy. Občanom a podnikateľom nepriamo pomôžu najmä služby

a) Distribúcia údajov: umožnenie zrušenia oznamovacích povinností a zavedenie proaktívnych služieb vo verejnej správe vďaka priamemu „push modelu“ distribúcie údajov. Umožní sa tak iniciovanie dátovej synchronizácie zo strany registra pre konzumentov údajov. Služba bude univerzálnym nástrojom pre inštitúcie pre inicializáciu služieb podľa
b) definovaných parametrov bez potreby vytvárania ďalších integrácií na ich strane (funkčnosť si nemusí vytvárať každý sám ale je poskytovaná ako štandardná služba). Príklad použitia: pri zmene sídla firmy je táto informácia distribuovaná na ďalších definovaných adresátov.
c) Rozšírený a vylepšený Web GUI pre prístup k registrom a referenčným údajom: pre inštitúcie verejnej správy, ktoré potrebujú realizovať princíp “jeden-krát a dosť” ale nevedia ho realizovať na úrovni G2G elektronickej komunikácie z dôvodu zastaralých agendových systémov alebo neefektívnosti úprav technických riešení. Znamená to, že „jeden-krát a dosť“ je možné realizovať hneď, bez potreby dátovej integrácie konzumenta. Táto služba je rozšíriteľná aj pre neziskový a súkromný sektor.
d) Správa súhlasov a Moje dáta: Možnosť občanov riadiť prístup k údajom a jednoducho tak poskytovať údaje, ku ktorým nie je prístup zo zákona, sú však potrebné na riešenie životnej situácie

Inštitúcie verejnej správy môžu vďaka rozvoju platformy využiť nové služby:

 1. Obslužná zóna: dátová integrácia musí byť jednoduchá, transparentná a rýchla, aby bolo možné dynamicky riešiť potreby používateľov. Vybuduje sa riešenie „Obsluhy pre konzumentov údajov“ pre uľahčenie konzumentom pri identifikácii potrebných údajov a rozširovanie množiny konzumovaných dát. Dá sa očakávať zníženie ich nákladov na:
 • novú integráciu, zníženie nákladov
 • na aktualizáciu integrácie
 • zvýšenie kapacity robiť integrácie.
 • V obslužnej zóne bude možné monitorovať používanie údajov v platforme aj pre jej používateľov. Súčasťou riešenia bude i evidencia oprávnení pre získavanie údajov a žiadostí pre získavanie údajov pre zníženie administratívnej náročnosti procesu integrácie.
 1. Podporné služby integrácie údajov: zápisová služba: pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra (respektíve registra všeobecne), ktorá zabezpečí generickú službu pre iniciovanie dátovej synchronizácie zo strany zdrojového registra. Všetky tieto možnosti povedú k zjednodušeniu interných procesov inštitúcií verejnej správy.
 2. Integračná platforma a MDM ako služba: Mnohé inštitúcie verejnej správy obsluhujú relatívne komplexné informačné prostredia a vnímame veľkú potrebu o internú konsolidáciu údajov a celkové zvýšenie kvality údajov. Riešením takéhoto dopytu môže byť použitie rovnakej technológie, akú ma platforma integrácie údajov aj pre interný manažment dát. Na základe platformy integrácie údajov sa vytvoria SaaS PaaS služby pre oblasť manažmentu údajov, napríklad pre riadenie kmeňových dát, „generický register“ a podobne. Tieto služby bude môcť využiť každá inštitúcia verejnej správy, ktorá má záujem o konsolidáciu svojich údajov, dátovú integráciu a publikovanie otvorených údajov (v budúcnosti pribudnú aj služby pre analytické spracovanie údajov). Výhodou spoločného prístupu je najmä možnosť zdieľať najlepšie skúsenosti.