Analýza údajov má zásadnú a transformačnú úlohu pri zlepšovaní kvality rozhodovania vo verejnom sektore. Dátová kancelária chce poskytnúť efektívnu infraštruktúru na analýzu údajov a zároveň komplexnú a bezpečnú platformu „KAV – Konsolidovanú analytickú vrstvu“, ktorá umožní  používateľom pripojiť sa k požadovaným informáciám a poskytne im analytické nástroje. Požívateľom, ktorí majú silné kvalitatívne chápanie svojej práce, majú kvantitatívne a analytické zručnosti, ale nedisponujú prístupom k dátovým zdrojom a nástrojom. Rozpracovanú štúdiu uskutočniteľnosti pre analytické údaje ako jednu z hlavných aktivít dátovej kancelárie nájdete tu.

https://datalab.digital/wp-content/uploads/kav-666x444.png

Obrázok znázorňuje jednotlivé vrstvy Konsolidovanej analytickej vrstvy vo vzťahu k realizácii dátového projektu. V prvom rade je potrebné, aby existoval tím, analytická jednotka, ktorá dokáže organizačne a odborne problém zastrešiť. Potom je potrebné pomenovať jasný prípad použitia:

  • definovať oblasť verejnej politiky, v ktorej chceme dosiahnuť zlepšenie vďaka analytickému využitiu dát
  • definovať ciele intervencie a ukazovatele, ktoré budú v rámci prípadu použitia sledované
  • stanoviť potrebné procesné zmeny, pre zavedenie výsledkov analýzy do rozhodovacích procesov
  • ako náhle je jasný prípad použitia, je možne identifikovať analytické modely, ktoré sa pre tento účel v KAV vytvoria, vrátane definovaných výstupov, ktoré nazývame Dátové produkty. Pre prípravu analytických produktov budú k dispozícii analytické nástroje a informačné systémy a v neposlednom rade je nevyhnutné zabezpečiť potrebné dáta, či už nákupom, alebo integráciou na administratívne zdroje